ارائه دهنده خدمات HSE ( آموزش، مشاوره، ممیزی)

برگزاری دوره ایمنی عمومی ( ویژه پیمانکاران)

برگزاری دوره ایمنی عمومی ( ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکاران)

برگزاری دوره ایمنی عمومی ( ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

برگزاری دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک( ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

دوره ایمنی عمومی ویژه رانندگان جرثقیل شرکت کاله

دوره ایمنی عمومی رانندگان جرثقیل شرکت کاله

دوره ایمنی عمومی ویژه رانندگان جرثقیل شرکت کاله آمل در تاریخ ۲ دی ماه سال جاری، به مدت ۸ ساعت برگزار گردید. همچنین دوره ایمنی کار با جرثقیل از تاریخ ۹ دی ماه به مدت ۲۰ ساعت در محل شرکت کاله برگزار گردید. مدرس این دوره دکتر رحیمی از مدرسین مرکز تحقیقات و تعلیمات ایمنی و بهداشت کار تهران بودند.

برگزاری دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در شرکت پلاستونیک

دوره شناسایی خطرات

برگزاری دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک شرکت دادمهر کاسپین در نظر دارد دوره تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (بر طبق استاندارد OSHA) را از تاریخ ۲۹ دی ماه به مدت ۲۰ ساعت برگزار نماید. هدف از برگزاری این دوره آموزش فرآیندهایی است که به شناسایی خطرات بالقوه ای که باعث انحراف سیستم از اهداف تعیین شده می انجامد و …