آشنایی با دوره سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست HSE-MS

آشنایی با دوره سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست HSE-MS

پیش نیاز: دوره ایمنی عمومی در طول دوره سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست HSE-MS ، شرکت کنندگان با نحوه صحیح ایجاد بخش ایمنی در سازمان، مدیریت، جذب نیرو و برنامه ریزی اجرای دستورالعمل ها در این بخش در جهت فراهم کردن ایمنی کارکنان آشنا می گردند. در ادامه با برخی از مفاهیم مطرح شده در این دوره آشنا می …

آشنایی با دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

آشنایی با دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

پیش نیاز: دوره ایمنی عمومی یکی از موارد مطرح شده در سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست HSE-MS ، شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک می باشد که در این دوره به تشریح اقداماتی که به شاسایی خطرات محیط کار می انجامد پرداخته می شود. در ادامه به برخی از موارد مطرح شده در این دوره می پردازیم:

آشنایی با دوره ایمنی عمومی

آشنایی با دوره ایمنی عمومی

پیش نیاز: ندارد به منظور آشنایی با دوره ایمنی عمومی، ابتدا به تعاریفی از اصطلاحات رایج در مبحث ایمنی می پردازیم.   تعریف ایمنی: تعریف ایمنی عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطر، واژه خطر (Hazard) که در تعریف علمی ایمنی آمده است، در واقع شرایطی است که دارای پتانسیل رساندن آسیب به کارکنان، تجهیزات و ساختمانها، از بین …