اهمیت درختان

منابع طبیعی مهمترین و اساسی ترین  ذخیره موجود در هر کشور می باشند و در صورت بهره برداری معقول و درخور از آنها می توانند نیاز جوامع را بر طرف کرده و از واردات بی رویه تا حد قابل ملاحظه ای بکاهند. در جامعه مدرن امروزی منابع طبیعی به دلیل پیشرفت های تکنولوژی، صنعت و فعالیت های توسعه ای مورد …