دوره ایمنی عمومی شرکت پلاستونیک

دوره ایمنی عمومی شرکت پلاستونیک

دوره ایمنی عمومی در محل شرکت پلاستونیک به مدت ۸ ساعت در تاریخ ۲۴ مهر سال ۹۳ برگزار گردید.

دوره ایمنی عمومی شرکت پلاستونیک

دوره ایمنی عمومی شرکت پلاستونیک
دوره ایمنی عمومی شرکت پلاستونیک
دوره ایمنی عمومی شرکت پلاستونیک
دوره ایمنی عمومی شرکت پلاستونیک

 

 

Leave a Reply

Required fields are marked*