دوره ایمنی عمومی، کارکنان سازمان پسماند شهرداری

دوره ایمنی عمومی کارکنان سازمان پسماند شهرداری

دوره ایمنی عمومی، با حضور کارکنان سازمان مدریت پسماند شهرداری های استان مازندران در تاریخ ۱۲ آبان ماه در شهر نکا برگزار گردید.

 

Leave a Reply

Required fields are marked*