ارائه دهنده خدمات HSE ( آموزش، مشاوره، ممیزی)

برگزاری دوره ایمنی عمومی ( ویژه پیمانکاران)

برگزاری دوره ایمنی عمومی ( ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکاران)

برگزاری دوره ایمنی عمومی ( ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

برگزاری دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک( ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)