دوره ایمنی عمومی ویژه رانندگان جرثقیل شرکت کاله

دوره ایمنی عمومی رانندگان جرثقیل شرکت کاله

دوره ایمنی عمومی ویژه رانندگان جرثقیل شرکت کاله آمل در تاریخ ۲ دی ماه سال جاری، به مدت ۸ ساعت برگزار گردید. همچنین دوره ایمنی کار با جرثقیل از تاریخ ۹ دی ماه به مدت ۲۰ ساعت در محل شرکت کاله برگزار گردید. مدرس این دوره دکتر رحیمی از مدرسین مرکز تحقیقات و تعلیمات ایمنی و بهداشت کار تهران بودند.

دوره ایمنی عمومی رانندگان جرثقیل شرکت کاله

 

دوره ایمنی عمومی رانندگان جرثقیل شرکت کاله

دوره ایمنی عمومی رانندگان جرثقیل شرکت کاله

Leave a Reply

Required fields are marked*